آموزش سایت

آموزش ثبت نام در وبسایت و اضافه کردن ملک جدید

در این ویدیو نحوه استفاده از وبسایت که شامل ثبت نام، مدیریت و ثبت ملک می باشد آموزش داده شده است.

Compare