News Detail

وظایف عمده ریاست عمومی املاک عبارت اند از :
 1. ایجاد واحد یا اعتبار املاکی در کشور متکی بر احصائیه و ارقام دقیق جایدادهای دولتی .
2. جمع آوری ارقام و احصائیه دقیق املاکی به منظور استفاده درست از آن در پلان های انکشافی ، توسعوی و اقتصادی کشور.
3. ترتیب اسناد و اقبال های آن عده از جایدادهای دولتی که در پروسه جنگ های داخلی از بین رفته و وجود ندارد.
4. حل منازعات املاکی بین ادارات دولتی ویابین ادارات دولتی و مردم برویت اسناد مدار حکم .
5.ایجاد شعبات املاکی در چوکات مستوفیت های ولایتی جهت ثبت ، سجل و استفاده از املاک دولتی درولایات مطابق طرزالعمل .
6.  تسلیم گیری ، ثبت و به اجاره دهی تمام جایدادهای غیر منقول دولتی که بصورت مازاد در تصرف وزارت ها و ریاست های مستقل دولتی قراردارند .
7.  ثبت و به اجاره دهی جایدادهای غیر منقول دولتی که در پلان های توسعوی وزارت ها وادارات مستقل دولتی قراردارند در موجودیت نماینده رسمی آن اداره .
8.  ثبت و به اجاره دهی تمام جایدادهای غیر منقول دولتی که در خارج از کشور قراردارند به همکاری ادارات ذیربط.
9.  تشخیص و خارج ساختن آن عده جایدادهای غیر منقول دولتی که بدون کدام مجوز قانونی در اختیار اشخاص ، ادارات غیر دولتی قرار دارند.
10. حفاظت واستفاده معقول از جایدادهای غیر منقول دولتی ، جایدادهای تحت تامین دولت و ملی شده.
11.  نظارت دائمی بر بهره گیری و حفظ جایدادهای غیر منقول دولتی مطابق قانون.
12.  نظارت از تمام جایدادهای غیرمنقول دولتی که شامل پلان های توسعوی ادارات بوده و مشترکا ً به اشخاص انفرادی ویا موسسات غیر دولتی به اجاره ویا کرایه داده میشوند.
13. به اجاره دهی جهت عمران مجدد آن عده ساختمان های دولتی که در جریان جنگ های داخلی تخریب و تا اکنون غیر قابل استفاده باقیمانده اند از طریق بکار بردن امکانات پولی دولت ویا پروتوکول ها با شرکت ها ویا اشخاص انفرادی مطابق قانون.
14. خریداری تصرف و ثبت جایدادهای که ریاست محترم دولت بنابر ضرورت مبرم به خریداری آنها هدایت صادر نمایند.
15. ابرازنظر و توظیف نماینده در مورد مصارفات ترمیماتی جایدادهای دولتی که در تصرف وزارت ها و یا ادارات مستقل دولتی قرار دارند .
16.  ارزیابی و بررسی تقاضاهای وزارت ویا ادارات مستقل دولتی مبنی بر دریافت جایداد دولتی جهت توسعه ارضی این ادارات.

منبح وبسایت وزارت عدلیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مربوط

Compare

Enter your keyword