خانه برای فروش ۱۲۵ مترمربع

فروش

خانه فروشی

فروش

آپارتمان فروشی سه نیم منزل

فروش

محمد حسینی
3 ماه ago
280 مترمربع
11
9
خانه فروشی سه نیم طبقه

فروش

خانه فروشی سه نیم طبقه

قیمت درهنگام تماس
رامین جامی
3 ماه ago
منزل پنجم آپارتمان گروی

اجاره

فروش عاجل دکان 3×4

کرایی

فروش عاجل دکان 3×4

قیمت درهنگام تماس
خالد افغان
3 ماه ago
12 مترمربع
آپارتمان فروشی دو طبقه

فروش

فروش یک باب دفتر اداری

فروش

فروش یک باب دفتر اداری

قیمت درهنگام تماس
سلیمان احمدی
3 ماه ago
یک باب اتاق 26 کرایی

کرایی

صاحب دلان
3 ماه ago
26 مترمربع
1
1
دکان های کرایی

اجاره

دکان های کرایی

قیمت درهنگام تماس
نبی زاده
3 ماه ago
12 مترمربع
زمین فروشی

کرایی

زمین فروشی

فروش

حویلی فروشی

فروش

حویلی فروشی

پنجاه و پنج لک افغانی
240 مترمربع
زمین 210 متری فروشی

فروش

خانه فروشی چهار منزل

فروش

زمین فروشی

فروش

خانه فروشی

فروش

حویلی فروشی

فروش

رهنمایی معاملات رحمان حسینی
3 هفته ago
250 مترمربع
2
1
خانه فروشی

فروش

دفتر رهنمایی معاملات وحید سلطانی
3 هفته ago
240 مترمربع
4
4